Google+ Followers

Translate

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ที่ดิน บ้านไร่จอมทอง: ที่ดินสีคิ้ว สปกและภบท 5 ต่างกันอย่างไร?ถ้าซื้ออย่...

ที่ดิน บ้านไร่จอมทอง: ที่ดินสีคิ้ว สปกและภบท 5 ต่างกันอย่างไร?ถ้าซื้ออย่...: "ที่ดินทั้ง 2 ประเภท คือสปก4-01 และภบท 5มันเป็นพื้นที่ ที่เป็นกรรมสิทธิของรัฐ ทั้ง 2 ประเภท  (อาจเป็นพื้นที่ในเขตของป่าไม้อยู่ หรือเป็นเขตปฎิรูปของ สปก ในจังหวัดนั้นๆ ต้องตรวจสอบสิทธิ ก่อนทุกครั้ง) การตัดสินใจซื้อ ขายสิทธิ การครอบครองเหนือพื้นดินดังกล่าว อยู่ที่ความพึงพอใจทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายสิทธิการครอบครองที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงในการเข้าไปใช้สิทธิหรือซื้อขายสิทธิในการครอบครองและเข้าไปทำประโยชน์ ในด้านของการเกษตรกรรมซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่ใช่กรรมสิทธิของผู้เข้าทำประโยชน์ เพราะกรรมสิทธิในการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเป็นของรัฐทั้ง 2ประเภท ซึ่งผู้ซื้อควรเข้าใจ ในเรื่องนี้ก่อน  ทุกครั้ง เพียง เพราะผู้ครอบครองสิทธิ หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรผู้นั้นไม่สามารถทำประโยชน์หรือบริหารการจัดการในการใช้ที่ดินที่ผิดพลาดมีหนี้สินที่เกิดจากการนำสิทธิการครอบครองไปแปลงสินทรัพย์กับธนาคารของรัฐ  อาจจะต้องการ.ขายสิทธิ เพื่อปลดภาระหนี้สินที่มีอยู่ ก็อาจกระทำได้โดย.หาผู้เข้ามาร่วมดำเนินการในการทำประโยชน์ (เชิงเกษตร)เช่นการให้เช่าสิทธิร่วมกัน แต่ไม่สามารถ ไปเปลี่ยนแปลงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรมาจาก สปก เพราะ จะกระทำได้เพียงทายาทเท่านั้นและต้องเป็นไปเพื่อการเป็นเกษตกรเท่านั้น"ส่วนพื้นที่ที่มีการครอบครองสิทธิ ที่เป็น ภบท 5 ซึ่งถ้าพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ในเขตชุมชน หรือในเขตเกษตรกรรม หากมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่แล้ว ควรจะไปตรวจสอบสิทธิ ที่ดินที่ สปก จังหวัดนั้นๆ หรือสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ เพื่อขอขึ้นสิทธิเป็นสปก หรือ นส 3 เพื่อทำการเกษตรต่อไปแต่หากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงเกิน 35 องศา อยู่ในเขตป่าไม้ป่าสงวน หรืออุทยาน ควรพิจารณาความเสี่ยงให้ดีเพราะ เข้าข่ายการไปบุกรุกพื้นที่ป่า.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น